کودهای آلی

کودهای آلی

مزایای کاربرد کودهای آلی (شامل کود های ارگانیک مثل کود های حیوانی و ورمی):

۱٫ منبع تامین کربن و انرژی ریز جانداران خاک می باشد.

۲٫ نگهدارنده و ثبات دهنده ذرات خاک به یکدیگر،که از این طریق اثرات زیانبار فرسایش کاهش می یابد.

۳٫ به رشد محصول به واسطه ی بهبود توانایی خاک در ذخیره و انتقال آب و هوا کمک می کند.
۴٫ ذخیره کننده و تامین کننده عناصر مورد نیاز گیاه و جانداران خاک نظیر نیتروژن، فسفر و گوگرد است.

۵٫ نگه داری مواد غذایی خاک از طریق ظرفیت تبادلی و آنیونی خاک موثر است.

۶٫ مانع از تراکم و فشردگی خاک.

۷٫ کاهش دهنده چسبندگی خاک و سهولت کار روی ان.

۸٫ ذخیره کربنی خاک افزایش می یابد.

۹٫ اثرات محیطی مخرب آفتکش ها، فلزات سنگین و بسیاری از آلاینده های دیگر را کاهش می دهد.

۱۰٫ مقاومت گیاه را به بیماری ریشه و برگ زیاد می کند.

۱۱٫ کاهش دهنده سله و رواناب، افزایش نفوذپذیری خاک و شرایط برای نفوذ ریشه.

۱۲٫ افزایش تنوع زیستی و بیوماس میکروبی خاک که موجب کاهش عوامل بیماریزا به ویژه خاک زاد می گردد.

۱۳٫سبب افزایش کارایی کودهای شیمیایی می شود.

کودهای آلی

کود آلی
منبع:میهن کاکتوس

مقالات مشابه