عکس کاکتوس‌های شما | سمیه تدین

لطفا خودتان را معرفی کنید
سمیه تدین

اهل کدام شهر هستید؟
شیراز

لطفا توضیحاتی در مورد عکس‌ها بنویسید
کاکتوسهای من همه در حیاط زیر نو مستقیم آفتاب هستن و همه رو بصورت مرحله به مرحله با شرایط بیرون وفق دادم

مطالب تصادفی از مجله میهن کاکتوس

ارسال پست در مجله میهن کاکتوس به چهار روش

بازگشت به مجله میهن کاکتوس