کاشت بذر کاکتوس | سمیه تدین

لطفا خودتان را معرفی کنید
سمیه تدین

اهل کدام شهر هستید؟
شیراز

در صورت تمایل، شرایط کاشت رو بفرمایید
بذرها رو در مخلوط پیتماس و ماسه شسته شده و خاک زغال در ظرفی در دار که در ظرف شفاف بود و ته ظرف زهکشی مناسبی داشت کاشتم و به وسیله ی قارچکش کاربندازیم که همراه بذر سفارش داده بودم بستر رو ضدعفونی و قارچکشی کردم و هوادهی رو هم بصورت مرتب انجام میدادم

توضیحات تصاویر
عکس ها مربوط به مامیلاریا و آستروفیتوم نادوم و آستروفیتوم اورناتوم و اپیتالانتا میکرومریس و آریوسیس اکولتا و اچینوسرئوس هستن که در بهمن ماه ۱۳۹۹ کاشته شدن

مطالب تصادفی از مجله میهن کاکتوس

ارسال پست در مجله میهن کاکتوس به چهار روش

بازگشت به مجله میهن کاکتوس
مطالب مرتبط