کاشت بذر کاکتوس | سمیه تدین

لطفا خودتان را معرفی کنید
سمیه تدین

اهل کدام شهر هستید؟
شیراز

در صورت تمایل، شرایط کاشت رو بفرمایید
بذرها رو در مخلوط پیتماس و ماسه شسته شده و خاک زغال در ظرفی در دار که در ظرف شفاف بود و ته ظرف زهکشی مناسبی داشت کاشتم و به وسیله ی قارچکش کاربندازیم که همراه بذر سفارش داده بودم بستر رو ضدعفونی و قارچکشی کردم و هوادهی رو هم بصورت مرتب انجام میدادم

توضیحات تصاویر
عکس ها مربوط به مامیلاریا و آستروفیتوم نادوم و آستروفیتوم اورناتوم و اپیتالانتا میکرومریس و آریوسیس اکولتا و اچینوسرئوس هستن که در بهمن ماه ۱۳۹۹ کاشته شدن

مطالب تصادفی از مجله میهن کاکتوس

ارسال پست در مجله میهن کاکتوس به چهار روش

بازگشت به مجله میهن کاکتوس