زمان فعالیت انواع کنه ها در گیاهان

نویسنده
کارشناس۱ میهن کاکتوس

 

عنوان نوشته
زمان فعالیت انواع کنه ها در گیاهان

متن نوشته
سلام، با توجه به گرمای هوا، کنه تارتن (عنکبوتی) وکنه قرمز در حال طغیان است، این موضوع را کشاورزان و گلخانه دارهای کشور به خوبی حس میکنند، درصورت مشاهده در ساعات خنک روز سم پاشی کنید. استفاده از سموم رایج مثل ابامکتین یا کنفیدور بهتر است و سمپاشی بیشتر پشت برگها وبرای گیاهانی مثل کاکتوسها روی گیاه سمپاشی شود.

 

گلخانه دار ها و حتی گلخانه های کوچک خانگی هم برای پیشگیری توصیه میکنیم حداقل یک نوبت سمپاشی و بهتر است دو نوبت سمپاشی با فاصله یک هفته انجام شود.

کنه ها بیشتر در اوج گرما وکمبود رطوبت محیط فعال میشوند وبه گیاهان اسیب جدی میرسانند که خسارت وارده توسط این نوع افتها قابل برگشت نیست وجای خسارت روی گیاهان باقی میماند وظاهر گیاه زشت خواهد شد مخصوصا کاکتوسهایی که تراکم تیغ کمتری دارند، بهتر هست قبل از ابتلا گیاهان، با سموم ذکر شده سمپاشی شوند.

 

مطالب تصادفی از مجله میهن کاکتوس

ارسال پست در مجله میهن کاکتوس به چهار روش

بازگشت به مجله میهن کاکتوس