بذر آریوکارپوس براویانوس فیلد دار بسته ۱۰ عددی

بیش از 30 مورد فروش رفته
تعداد نظرات: 2

قیمت درج شده، برای ۱۰ عدد بذر
درصد جوانه زنی، حدود ۶۰ درصد
مدت زمان جوانه‌زنی، ۱۵ تا ۳۰ روز
درجه سختی کاشت، سخت