بذر کاکتوس فرالیا آستریودس فیلد دار بسته ۱۰ عددی

بیش از 70 مورد فروش رفته
تعداد نظرات: 1

امتیاز: 5 از 5

قیمت درج شده، برای ۱۰ عدد بذر
درصد جوانه زنی، حدود ۸۰ درصد
مدت زمان جوانه‌زنی، ۷ تا ۱۵ روز
درجه سختی کاشت، آسان