بذر کاکتوس آستروفیتوم انزوکا بسته ۱۰ عددی “اقتصادی”

بیش از 50 مورد فروش رفته

قیمت درج شده، برای ۱۰ عدد بذر
درصد جوانه زنی، حدود ۷۰ درصد
مدت زمان جوانه‌زنی، ۷ تا ۱۵ روز
درجه سختی کاشت، آسان