بذر کاکتوس آستریاس رنسی سبز و ابلق میکس بسته ۱۰ عددی

بیش از 120 مورد فروش رفته
تعداد نظرات: 6

امتیاز: 5 از 5

قیمت درج شده، برای ۱۰ عدد بذر
درصد جوانه زنی، بیش از ۷۰ درصد
درصد ابلق شدن، بیش از ۲۰ درصد
مدت زمان جوانه‌زنی، ۷ تا ۱۵ روز
درجه سختی کاشت، آسان