چاقوی قصابی و استیک حرفه ای دیک آلمان dick 21 CM نصرت آشپز ترکیه ای

بیش از 5 مورد فروش رفته
تعداد نظرات: 7

امتیاز: 4.7 از 5

۲,۷۷۰,۰۰۰ تومان

فقط 3 تا مونده!

چاقوی نصرت
چاقوی قصابی و استیک حرفه ای دیک آلمان dick 21 CM نصرت آشپز ترکیه ای

۲,۷۷۰,۰۰۰ تومان

dick