بذر پارودیا مگنی فیکا هلندی (دانه یا تخم کاکتوس) بسته ۱۰ عددی

بیش از 3000 مورد فروش رفته
تعداد نظرات: 2

۷,۹۵۰ تومان

تعداد بذر : ۱۰ عدد

موجود

بذر پارودیا مگنی فیکا هلندی
بذر پارودیا مگنی فیکا هلندی (دانه یا تخم کاکتوس) بسته ۱۰ عددی

۷,۹۵۰ تومان