بایگانی برچسب: انسان در قفس

آیا می توان یک انسان را با پرنده ای که در قفس متولد شده است مقایسه کرد؟

آیا می توان یک انسان عادی مثل من و شما را با پرنده ای که