لغت نامه فارسی به انگلیسی ابزار صنعتی باغبانی ساختمانی و کشاورزی

لغت نامه فارسی به انگلیسی ابزار صنعتی باغبانی ساختمانی

انبردست به انگلیسی

Combination Plier

آچار به انگلیسی

Wrench

لوله گیر به انگلیسی

Pipe Wrench

آچار آلن به انگلیسی

allen wrench

آچار فرانسه به انگلیسی

adjustable wrench

سیم چین به انگلیسی

diagonal cutting pliers

انبر قفلی به انگلیسی

locking pliers

گاز انبر به انگلیسی

tower pincer

قیچی ورق بر به انگلیسی

Cut Aviation Snip

دم باریک به انگلیسی

Long Nose Plier

خارکش یا خاربازکن به انگلیسی

Nose Plier

پرچ زن یا انبر پرچ به انگلیسی

Hand Riveter

دریل به انگلیسی

drill

سنگ فرز به انگلیسی

Angle Grinder

اسکروگان به اینگلیسی

Corded Screwdriver

دستگاه پولیش به انگلیسی

Electric Polisher

موتور جوشکاری به انگلیسی

Welding Inverter

پمپ باد به انگلیسی

Air Compressor

اره برقی به انگلیسی

Chainsaw

سشوار برقی صنعتی

Heat Gun

متر به انگلیسی

Measuring

جعبه ابزار به انگلیسی

toolbox

جک به انگلیسی

Hydraulic Jack

تراز به انگلیسی

Spirit Level

پیچ گوشتی به انگلیسی

Screwdrivers

چکش به انگلیسی

Hammer

گریس پمپ به انگلیسی

Grease Gun

قیچی باغبانی به انگلیسی

Pruning Shear

قیچی باغبانی دسته بلند تلسکوپی

Lopping Shear

شیشه بر الماسی به انگلیسی

Diamond Glass Cutter

اره آهن بر به انگلیسی

Hacksaw

اره نجاری به انگلیسی

Hand Saw

اره باغبانی به انگلیسی

pruning saw

تبر به انگلیسی

Handle Axe

قیچی به انگلیسی

scissors

چاقو به انگلیسی

Knife

بیل به انگلیسی

shovel

کلنگ به انگلیسی

Gardening pick

خرید ابزار اصلی