انواع واریته تفرو کاکتوس با عکس

تفرو کاکتوس

انواع واریته تفرو کاکتوس Tephrocactus

در این مقاله تعدادی از گونه های معروف کاکتوس تفرو را مشاهده میکند.

 

تفرو کاکتوس تفرو کاکتوس تفرو کاکتوس تفرو کاکتوس تفرو کاکتوس تفرو کاکتوس

 

 

نویسنده: حسینعلی پیاده کوهسار