بذر آریوکارپوس میکس بسته ۱۰ عددی

بیش از 50 مورد فروش رفته
تعداد نظرات: 1

قیمت درج شده، برای ۱۰ عدد بذر
درصد جوانه زنی، حدود ۷۰ درصد
مدت زمان جوانه‌زنی، ۱۵ تا ۳۰ روز
درجه سختی کاشت، آسان