بذر کاکتوس آستروفیتوم کاپری کورن بوفالو بسته ۱۰ عددی

بیش از 500 مورد فروش رفته
تعداد نظرات: 26

امتیاز: 4 از 5

قیمت درج شده، برای ۱۰ عدد بذر
درصد جوانه زنی، حدود ۷۰ درصد
مدت زمان جوانه‌زنی، ۷ تا ۱۵ روز
درجه سختی کاشت، آسان