بذر آستروفیتوم کویو یا کوهیو میکس بسته ۱۰ عددی

بیش از 90 مورد فروش رفته
تعداد نظرات: 3

امتیاز: 5 از 5

قیمت درج شده، برای ۱۰ عدد بذر
درصد جوانه زنی، حدود ۷۰ درصد
مدت زمان جوانه‌زنی، ۷ تا ۱۵ روز
درجه سختی کاشت، آسان