بذر کاکتوس مامیلاریا نجاپنسیس بسته ۱۰ عددی

بیش از 150 مورد فروش رفته

۷,۰۰۰ تومان

تعداد بذر : ۱۰ عدد

موجود

مامیلاریا نجاپنسیس
بذر کاکتوس مامیلاریا نجاپنسیس بسته ۱۰ عددی

۷,۰۰۰ تومان