بذر کاکتوس پارودیا کریساکانتین بسته ۱۰ عددی

۱۲,۰۰۰ تومان

تعداد بذر : ۱۰ عدد

وضعیت انبار:

موجود

بذر پارودیا کریساکانتین
بذر کاکتوس پارودیا کریساکانتین بسته ۱۰ عددی

۱۲,۰۰۰ تومان