بذر کاکتوس اپیتالانتا میکرومریس فیلد دار بسته ۱۰ عددی

بیش از 70 مورد فروش رفته
تعداد نظرات: 3

امتیاز: 5 از 5

۱۸,۰۰۰ تومان

تعداد بذر : ۱۰ عدد

موجود

بذر کاکتوس اپیتالانتا میکرومریس فیلد دار
بذر کاکتوس اپیتالانتا میکرومریس فیلد دار بسته ۱۰ عددی

۱۸,۰۰۰ تومان