بذر کاکتوس پدیوکاکتوس شری بسته ۱۰ عددی

بیش از 80 مورد فروش رفته

۳۳,۰۰۰ تومان

تعداد بذر : ۱۰ عدد

فقط 4 تا مونده!

پدیوکاکتوس شری
بذر کاکتوس پدیوکاکتوس شری بسته ۱۰ عددی

۳۳,۰۰۰ تومان