بذر کلیستو کاکتوس سنیلیس بسته ۱۰ عددی

بیش از 1500 مورد فروش رفته
تعداد نظرات: 12

۱۱,۰۸۰ تومان

تعداد بذر : ۱۰ عدد

فقط 2 تا مونده!

کاکتوس ماری
بذر کلیستو کاکتوس سنیلیس بسته ۱۰ عددی

۱۱,۰۸۰ تومان