بذر کاکتوس کوپیاپوا اچیناتا فیلد دار بسته ۱۰ عددی

بیش از 50 مورد فروش رفته
تعداد نظرات: 2

۵۵۰,۰۰۰ تومان

قیمت درج شده، برای ۱۰ عدد بذر
درصد جوانه زنی، حدود ۵۰ درصد
مدت زمان جوانه‌زنی، ۱۵ تا ۳۰ روز
درجه سختی کاشت، متوسط

موجود

بذر کاکتوس کوپیاپوا
بذر کاکتوس کوپیاپوا اچیناتا فیلد دار بسته ۱۰ عددی

۵۵۰,۰۰۰ تومان