قیچی باغبانی میوه چین، هرس و گل آرایی فیلکو ۳۰۰ سوئیس فلکو

وضعیت انبار: