بذر آستروفیتوم خاص جدید

تعداد بذر : ۱۰ عدد

وضعیت انبار: