بذر کاکتوس کوپیاپوآ شولزیانا فیلددار بسته ۱۰ عددی

بیش از 15 مورد فروش رفته
تعداد نظرات: 3

۴۰۰,۰۰۰ تومان

موجود

copiapoa schulziana jn 1340
بذر کاکتوس کوپیاپوآ شولزیانا فیلددار بسته ۱۰ عددی

۴۰۰,۰۰۰ تومان