بذر کاکتوس اریوسیس سراتیستس فیلددار بسته ۱۰ عددی

بیش از 70 مورد فروش رفته
تعداد نظرات: 4

قیمت درج شده، برای ۱۰ عدد بذر
درصد جوانه زنی، بیش از ۶۰ درصد
مدت زمان جوانه‌زنی، ۷ تا ۳۰ روز
درجه سختی کاشت : آسان