بذر ساکولنت آگاو هوریدا پروتنسیس بسته ۱۰ عددی

بیش از 60 مورد فروش رفته

۸۵,۰۰۰ تومان

تعداد بذر : ۱۰ عدد

موجود

بذر ساکولنت خارجی
بذر ساکولنت آگاو هوریدا پروتنسیس بسته ۱۰ عددی

۸۵,۰۰۰ تومان