خمیر چسب هرس محافظ محل زخم درختان بسته ۲۵۰ گرمی GMT ترکیه

بیش از 5 مورد فروش رفته

۲۳۰,۰۰۰ تومان

آخرین موجودی!

خمیر درخت
خمیر چسب هرس محافظ محل زخم درختان بسته ۲۵۰ گرمی GMT ترکیه

۲۳۰,۰۰۰ تومان