چاقوی پیوند زنی فلکو اصل سوئیس سبک حرفه ای فیلکو و ویکتورینوکس FELCO 3.90.40

بیش از 20 مورد فروش رفته

۱,۶۰۰,۰۰۰ تومان

فقط 3 تا مونده!

چاقوی مخصوص پیوند زنی (۱)
چاقوی پیوند زنی فلکو اصل سوئیس سبک حرفه ای فیلکو و ویکتورینوکس FELCO 3.90.40

۱,۶۰۰,۰۰۰ تومان