رقص موقعیت: درک پیچیدگی های سلسله مراتب جایگاه اجتماعی

social position

آیا واقعا یک انسان دوست دارد از دیگران و حتی دوستان نزدیک و خانواده بالاتر باشد؟

 

معرفی:

انسان ها موجوداتی اجتماعی هستند و نیاز ذاتی به ایجاد ارتباط با دیگران دارند. در این تعاملات اجتماعی، افراد اغلب درگیر رقص پیچیده ای از موقعیت یابی می شوند و به دنبال تثبیت جایگاه خود در سلسله مراتب اجتماعی هستند. در حالی که برخی ممکن است برای تسلط و قدرت بر دیگران تلاش کنند، برخی دیگر ممکن است بخواهند به عنوان متواضع و فداکار دیده شوند. در این مقاله، این سوال را بررسی می‌کنیم که آیا افراد ترجیح می‌دهند دوستان و خانواده‌شان در سلسله مراتب اجتماعی بالاتر از آنها باشند و آیا این تمایل به موقعیت اجتماعی نسبی با رفتار کمک‌کننده مرتبط است؟

 

تمایل به موقعیت اجتماعی نسبی:

تحقیقات در روانشناسی اجتماعی نشان داده است که افراد اغلب تمایل دارند بالاتر از دیگران در سلسله مراتب اجتماعی دیده شوند. این میل به موقعیت اجتماعی نسبی می تواند به طرق مختلف ظاهر شود، مانند جستجوی مشاغل با موقعیت بالاتر، نمایش دارایی های مادی و درگیر شدن در رفتارهای رقابتی. با این حال، مطالعات اخیر همچنین نشان داده است که برخی از افراد ممکن است ترجیح دهند دوستان و خانواده آنها بالاتر از آنها در سلسله مراتب اجتماعی باشند.

به عنوان مثال، مطالعه‌ای که توسط ژانگ و همکارانش (۲۰۱۸) انجام شد، نشان داد که افرادی که در جهت‌گیری فرهنگی خود بیشتر جمع‌گرا هستند، بیشتر ترجیح می‌دهند که دوستان و خانواده‌شان از نظر موقعیت اجتماعی بالاتر از آنها باشند. این نشان می دهد که برای برخی افراد، میل به موقعیت اجتماعی نسبی ممکن است بیشتر از یک میل ساده برای تسلط و قدرت باشد.

social position

پیوند به رفتار کمکی:

رابطه بین تمایل به موقعیت اجتماعی نسبی و رفتار کمکی نیز یک حوزه جالب تحقیق است. برخی از مطالعات نشان داده اند که افرادی که در سلسله مراتب اجتماعی پایین تری قرار دارند، ممکن است بیشتر درگیر رفتار کمکی به عنوان وسیله ای برای کسب موقعیت اجتماعی و بهبود موقعیت اجتماعی خود باشند.

با این حال، تحقیقات دیگر نشان داده است که افرادی که در سلسله مراتب اجتماعی بالاتر هستند، ممکن است بیشتر در رفتار کمکی شرکت کنند، به ویژه در مورد افرادی که در سلسله مراتب پایین تر هستند. این ممکن است به این دلیل باشد که کمک به دیگران می تواند شهرت فرد را افزایش دهد و هویت اجتماعی مثبتی را ایجاد کند.

 

نتیجه:

در خاتمه، میل به موقعیت نسبی اجتماعی پدیده ای پیچیده و چندوجهی است که بسته به عوامل فردی و فرهنگی می تواند به طرق مختلف تجلی یابد. در حالی که برخی از افراد ممکن است برای تسلط و قدرت بر دیگران تلاش کنند، برخی دیگر ممکن است ترجیح دهند دوستان و خانواده آنها در سلسله مراتب اجتماعی بالاتر باشند. رابطه بین تمایل به موقعیت نسبی اجتماعی و رفتار کمکی نیز پیچیده است، به طوری که افراد دارای موقعیت بالاتر و پایین تر به طور بالقوه بیشتر درگیر رفتار کمک هستند. در نهایت، میل به موقعیت اجتماعی نسبی ممکن است با نیاز اساسی انسان به ارتباط اجتماعی و ایجاد یک هویت اجتماعی مثبت مرتبط باشد.

 

تحقیق شده توسط: کاظم دروگریان

ابزار آشپزی حرفه ای سوئیسی