بذر کاکتوس آوستروکاکتوس برتینی فیلددار بسته ۱۰ عددی

بیش از 50 مورد فروش رفته
تعداد نظرات: 1

۱۱۰,۰۰۰ تومان

قیمت درج شده، برای ۱۰ عدد بذر
درصد جوانه زنی، بیش از ۷۰ درصد با تیمار کردن
مدت زمان جوانه‌زنی، ۱۵ تا ۳۰ روز
درجه سختی کاشت، سخت، به دلیل پوسته سخت فقط با تیمار کردن سبز می شود

موجود

آوستروکاکتوس برتینی فیلددار (۲)
بذر کاکتوس آوستروکاکتوس برتینی فیلددار بسته ۱۰ عددی

۱۱۰,۰۰۰ تومان