پیچ و مهره قیچی باغبانی فیلکو ۶ , ۱۱ , ۱۲ , ۱۴ , ۱۶ , ۱۷ , ۱۰۰ سوئیس

بیش از 5 مورد فروش رفته

۴۵۰,۰۰۰ تومان

موجود

felco 6/94
پیچ و مهره قیچی باغبانی فیلکو ۶ , ۱۱ , ۱۲ , ۱۴ , ۱۶ , ۱۷ , ۱۰۰ سوئیس

۴۵۰,۰۰۰ تومان

لوگوی شرکت فیلکو