پیچ و مهره قیچی باغبانی فیلکو ۶ , ۱۱ , ۱۲ , ۱۴ , ۱۶ , ۱۷ , ۱۰۰ سوئیس

بیش از 10 مورد فروش رفته

۵۷۰,۰۰۰ تومان

فقط 3 تا مونده!

felco 6/94
پیچ و مهره قیچی باغبانی فیلکو ۶ , ۱۱ , ۱۲ , ۱۴ , ۱۶ , ۱۷ , ۱۰۰ سوئیس

۵۷۰,۰۰۰ تومان

لوگوی شرکت فیلکو