قیچی باغبانی میوه چین و گل آرایی و بونسای فیلکو FELCO 321 سوئیس فلکو

بیش از 5 مورد فروش رفته

۱,۸۵۰,۰۰۰ تومان

فقط 2 تا مونده!

فیلکو ۳۲۱ سوئیس
قیچی باغبانی میوه چین و گل آرایی و بونسای فیلکو FELCO 321 سوئیس فلکو

۱,۸۵۰,۰۰۰ تومان

لوگوی شرکت فیلکو