کود رشد مناسب بنفشه آفریقایی بسته ۱۰۰ گرمی

وضعیت انبار: