بذر اریوسیس یا اریوسیز جورجنسیس فیلد دار بسته ۱۰ عددی

قیمت درج شده، برای ۱۰ عدد بذر
درصد جوانه زنی، حدود ۷۰ درصد
مدت زمان جوانه‌زنی، ۱۵ تا ۴۰ روز
درجه سختی کاشت، متوسط

وضعیت انبار: