کاشت بذر کاکتوس | سعید پورقیومی

لطفا خودتان را معرفی کنید
سعید پورقیومی

در صورت تمایل، شرایط کاشت رو بفرمایید
۷۰ درصد پیت ماس .۳۰درصد شن

عکس اول از گونه استریاس ابلق و عکس دوم دو نوع لیتوپس هست

مطالب تصادفی از مجله میهن کاکتوس

ارسال پست در مجله میهن کاکتوس به چهار روش

بازگشت به مجله میهن کاکتوس