کاشت بذر کاکتوس | سجاد سیاوشی

لطفا خودتان را معرفی کنید
سجاد سیاوشی

اهل کدام شهر هستید؟
استان همدان شهرستان نهاوند

در صورت تمایل، شرایط کاشت رو بفرمایید
بذر ها رو در ۶۰ درصد پیت ماس ۲۰ درصد شن و ده درصد کوکوپیت در دمای بین ۲۰ تا ۲۸ درجه کاشتم. خاک رو به مدت ۲۴ ساعت با قارچکش کاربندازیم ۵ به هزار قارچکشی کردم.نوسان دما رو به حداقل رسوندم که خیلی رشد بذر ها بهتر شد.

توضیحات تصاویر
عکس ها از گونه های اولدمن، آستروفیتوم اورناتوم، توربینی کلینکریانوس و آستریاس های خاص هستند که تقریبا ۸ ماهه هستند.

مطالب تصادفی از مجله میهن کاکتوس

ارسال پست در مجله میهن کاکتوس به چهار روش

بازگشت به مجله میهن کاکتوس