بذر کوپیاپوا سینرا تاپ فیلد دار بسته ۱۰ عددی

بیش از 80 مورد فروش رفته
تعداد نظرات: 14

امتیاز: 4 از 5

قیمت درج شده، برای ۱۰ عدد بذر
درصد جوانه زنی، حدود ۵۰ درصد
مدت زمان جوانه‌زنی، ۱۵ تا ۳۰ روز
درجه سختی کاشت، متوسط