بایگانی برچسب: اولدمن

نکهداری کاکتوس سفالوسرئوس یا اولدمن یا کاکتوس پیرمرد

کاکتوس سفالوسرئوس یا اولدمن: کاکتوس Cephalocereus senilis معروف به کاکتوس اولدمن یا کاکتوس پیرمرد به

کاکتوس پیرمرد یا اولدمن

کاکتوس سفالو سرئوس سنیلیس یا Cephalocereus senilis  که به نام‌های کاکتوس پیرمرد یا اولدمن نیز