آبیاری کاکتوس ها در دمای زیر ۱۴ درجه سانتی گراد ممنوع

نویسنده:
بهزاد عباسپور

عنوان نوشته:
آبیاری کاکتوس ها در دمای زیر ۱۴ درجه سانتی گراد ممنوع

متن کامل نوشته:
از آنجایی که اکثر کاکتوس ها در دمای زیر ۱۴ درجه به خواب میروند و حرکت شیره گیاه به کندترین حالت خود می رسد و گیاه هیچ فعالیت رشدی ندارد پس نیازی آنچنانی به آب ندارد و شاید در زیر این دما، کاکتوس تنها هر ۳۰ تا ۴۰ روز یک مرتبه به اندازه خیلی کم به آبیاری نیاز داشته باشد. در صورت آبیاری زیاد در دمای کمتر از ۱۴ درجه باعث رشد قارچ ها و ماندن رطوبت زیاد در خاک و در نتیجه پوسیدگی ریشه خواهد شد.

کاکتوس ها را در زیر باران زیاد یا برف قرار ندهید.

کودهی در دمای زیر ۲۰ درجه مطلقا ممنوع

مطالب تصادفی از مجله میهن کاکتوس

ارسال پست در مجله میهن کاکتوس به چهار روش

بازگشت به مجله میهن کاکتوس