بذر آریوکارپوس کائولی فلاور ژاپن بسته ۱۰ عددی

بیش از 60 مورد فروش رفته
تعداد نظرات: 2

امتیاز: 5 از 5

قیمت درج شده، برای ۱۰ عدد بذر
درصد جوانه زنی، حدود ۷۰ درصد
مدت زمان جوانه‌زنی، ۱۵ تا ۳۰ روز
درجه سختی کاشت، آسان