بذر کاکتوس آوستروکاکتوس پاتاگونیکوس فیلددار بسته ۱۰ عددی

بیش از 50 مورد فروش رفته

۱۰۰,۰۰۰ تومان

قیمت درج شده، برای ۱۰ عدد بذر
درصد جوانه زنی، بیش از ۷۰ درصد با تیمار کردن
مدت زمان جوانه‌زنی، ۱۵ تا ۳۰ روز
درجه سختی کاشت، سخت، به دلیل پوسته سخت فقط با تیمار کردن سبز می شود

موجود

بذر کاکتوس آوستروکاکتوس پاتاگونیکوس فیلددار بسته ۱۰ عددی

۱۰۰,۰۰۰ تومان