بیماری کپک خاکستری ساکولنت ها

بیماری کپک خاکستری ساکولنت ها

بیماری کپک خاکستری ساکولنت ها ( Grey Mildew ) یکی از بیماری های خطرناک در ساکولنت ها است. این بیماری بیشتر در ساکولنتها که دارای بافت نرم و آبدار هستند شایع است.

 

آلودگی معمولا ابتدا در قسمتهای بافت مرده ، برگهای خشک شده قدیمی و ساقه های گل شروع شده و اگر با آن مبارزه نشود به قسمتهای زنده گیاه سرایت میکند .
آلودگی ابتدا بصورت نقاط آب خیس شده شروع و به سرعت، نقاط بزرگتر شده و قسمت زیادی از گیاه را فرا میگیرد.

 

در شرایطی که شبها خنک و روزها گرم هستند و همچنین رطوبت بالا باشد،عامل بیماری تولید هاگ یا اسپور میکند و در مدت زمان کوتاهی توده خاکستری مایل به سبز و گرد مانند کل گیاه را فرا میگیرد .

 

عامل بیماری قارچ :
Botrytis cinerea میباشد که در شاخه آسکومیست ها از سلسله قارچها قرار دارد.

 

این پاتوژن ( عامل بیماری) به بسیاری از گیاهان دیگر و میوه جات هم حمله کرده و خسارات زیادی وارد میکند همچنین در مواردی باعث ایجاد حساسیتهای تنفسی در انسان میشود .

کپک زدن ساکولنت

کنترل :

اگر گیاه در شرایط نوری و تهویه مناسب رشد کند کمتر با این بیماری مواجه میشود.

 

آبیاری موقع خشک شدن خاک و کم کردن رطوبت محیط و جدا کردن برگهای مرده و ساقه های خشک شده ( زیرا محیط مناسبی برای شروع آلودگی میباشد) از دیگر عوامل مفید هستند.

 

آبیاری هنگام صبح زیرا در اثر گرمای روز سطح گیاه سریعتر خشک میشود و امکان آلودگی کمتر است.

 

جدا کردن قسمتهای کپک زده و استفاده از قارچکش مانکوزب یا اکسی کلر مس بصورت اسپری در سطح گیاه در نهایت میتواند کنترل مناسبی باشد .

نویسنده: خانم یزدانی

منبع: میهن کاکتوس

مقالات مشابه