بذر آستروفیتوم سینایل

تعداد بذر : ۱۰ عدد

وضعیت انبار: