بذر آستروفیتوم اورناتوم چروک

تعداد بذر : ۱۰ عدد

وضعیت انبار: