بذر دیسکو کاکتوس پلاسنتی فورمیس بسته ۱۰ عددی

بیش از 250 مورد فروش رفته
تعداد نظرات: 7

۶۵,۰۰۰ تومان

تعداد بذر : ۱۰ عدد

فقط 4 تا مونده!

بذر دیسکو کاکتوس پلاسنتی فورمیس 
بذر دیسکو کاکتوس پلاسنتی فورمیس بسته ۱۰ عددی

۶۵,۰۰۰ تومان