بذر کلیستو کاکتوس تاریجنسیس بسته ۱۰ عددی

بیش از 700 مورد فروش رفته
تعداد نظرات: 1

۱۶,۰۰۰ تومان

تعداد بذر : ۱۰ عدد

فقط 2 تا مونده!

cleistocactus tarijensis
بذر کلیستو کاکتوس تاریجنسیس بسته ۱۰ عددی

۱۶,۰۰۰ تومان