بذر کاکتوس کوپیاپوا کراینزیانا فیلد دار بسته ۱۰ عددی

بیش از 80 مورد فروش رفته
تعداد نظرات: 7

امتیاز: 4.7 از 5

۷۰۰,۰۰۰ تومان

قیمت درج شده، برای ۱۰ عدد بذر
درصد جوانه زنی، حدود ۵۰ درصد
مدت زمان جوانه‌زنی، ۱۵ تا ۳۰ روز
درجه سختی کاشت، متوسط

فقط 4 تا مونده!

بذر کاکتوس کوپیاپوا
بذر کاکتوس کوپیاپوا کراینزیانا فیلد دار بسته ۱۰ عددی

۷۰۰,۰۰۰ تومان