بذر کاکتوس آزروسرئوس وریدیس بسته ۱۰ عددی

بیش از 1500 مورد فروش رفته
تعداد نظرات: 17

امتیاز: 5 از 5

۳۲,۰۰۰ تومان

تعداد بذر : ۱۰ عدد

موجود

کاکتوس آبی
بذر کاکتوس آزروسرئوس وریدیس بسته ۱۰ عددی

۳۲,۰۰۰ تومان