بذر کاکتوس آریوکارپوس کالی فلاور تایلند بسته ۱۰ عددی

بیش از 40 مورد فروش رفته

قیمت درج شده، برای ۱۰ عدد بذر
درصد جوانه زنی، حدود ۷۰ درصد
مدت زمان جوانه‌زنی، ۱۵ تا ۳۰ روز
درجه سختی کاشت، آسان